MAEV

Therapie & Coaching

Algemene voorwaarden

MAEV Therapie & Coaching

Warenarburg 41
2907 CK Capelle aan den IJssel
info@marloes.io
KVK Rotterdam: 64127958
BTW nummer: NL154295607B02
Bank gegevens: NL40.INGB.0008.1570.97

Artikel 1. Begrippen in deze algemene voorwaarden

– MAEV Therapie & Coaching, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam onder
nummer 64127958 levert diensten op het gebied van therapie, coaching en workshops.

– MAEV Therapie & Coaching verricht haar diensten zelf, in groepswerk (mede) met behulp van
door haar ingeschakelde derden. Marloes de Vries Therapie & Coaching kan te allen tijde de
samenstelling van een eventueel ondersteunend team als bedding voor groepswerk wijzigen, indien zij
meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

– Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan MAEV
Therapie & Coaching heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

– De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met MAEV Therapie &
Coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de
dienstverlening door MAEV Therapie & Coaching.

– De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie MAEV Therapie & Coaching
haar diensten verleent. De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht
door- en overeenkomsten met MAEV Therapie & Coaching. MAEV Therapie &
Coaching behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te
wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

– Offertes, groepswerk, 1-1 sessies therapie/coaching en therapie/coachingstrajecten door MAEV Therapie & Coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een
(toekomstige) opdrachtgever/client is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar
beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en/of voor de opzet en uitvoering van
de opdracht aan MAEV Therapie & Coaching is verstrekt.

– De prijzen in de genoemde offertes/prijsopgaven zijn voor bedrijven exclusief BTW, andere heffingen van
overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten,
tenzij anders is aangegeven. Voor particuliere opdrachtgevers zijn alle opgegeven prijzen inclusief BTW.

– Een opdracht wordt verleend door middel van 1) door het akkoord geven op de digitaal gestuurde
offerte, dan wel 2) door schriftelijke bevestiging (e-mail of w-app) van de opdracht vanuit de
opdrachtgever nadat Marloes de Vries Therapie & Coaching heeft gewezen op algemene voorwaarden
en privacyovereenkomst en opdrachtnemer hiermee automatisch akkoord gaat. Daarmee wordt deze
bevestiging van opdracht tevens de opdrachtbevestiging en daarmee overeenkomst.

Artikel 4. Duur van de opdracht

In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en aantal te
houden sessies gegeven. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met opdrachtgever/client.

Artikel 5. Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden
worden beëindigd:

a. MAEV Therapie & Coaching en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat het therapie/
coachingstraject afgerond is.

b. Opdrachtgever/cliënt geeft mondeling dan wel schriftelijk aan dat hij/zij geen vervolgsessies meer
wenst in te plannen binnen 3 maanden na de laatste afspraak.

c. MAEV Therapie & Coaching geeft mondeling dan wel schriftelijk aan, geen vervolgsessies
meer te zullen geven zonder daarvoor motivatie verschuldigd aan opdrachtgever/client.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging van Coachingstraject

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de
opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere
opdrachtspecificaties. Dit geschiedt onder de volgende voorwaarden.

a. Dit dient tijdig aan de wederpartij te bekend gemaakt te worden, zie hiervoor artikel 9,
annuleringsvoorwaarden.

b. Indien door de opdrachtgever/client tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen
dan nalatigheid door opdrachtnemer MAEV Therapie & Coaching, vindt er geen restitutie
plaats.

c. MAEV Therapie & Coaching mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts
gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar
niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden
gevergd. MAEV Therapie & Coaching houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar
werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 7. Inspanningsverplichting

MAEV Therapie & Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Marloes.world niet instaat voor
het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt
aan het door de opdrachtgever en/of door cliënt gestelde doel.

Artikel 8. Facturering en betalingsvoorwaarden

– Betaling door de opdrachtgever/client dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de declaratiedatum,
tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur en overgemaakt te worden op
NL40.INGB.0008.1570.97 t.a.v. MAE de Vries.

– Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht
eenzijdig door Marloes.world worden opgeschort.

– Facturering in delen kan na voorafgaande instemming en bevestiging door Marloes.world.

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beinvloedingssfeer van MAEV Therapie & Coaching niet is afgenomen op de gestelde
einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

a. 1-1 Coaching/Therapie

– Bij annuleren zonder bericht wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

– Bij annuleren 24 uur voor aanvang wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

– Bij annuleren 48 uur voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

– Bij annuleren langer dan 48 uur voor aanvang is opdrachtgever/client marloes.world niets verschuldigd.

b. Deelname aan groepswerk: Tickets worden aangekocht via Hipsy

– Bij annuleren van deelname aan groepswerk door opdrachtgever/client wordt altijd 100% van de kosten
van deelname aan het groepswerk in rekening gebracht.

– In overleg met MAEV Therapie & Coaching is verplaatsing mogelijk naar een andere datum,
mits er op de dag zelf nog plek blijkt te zijn.

c. 1-1 Therapie/coach trajecten

– Bij annuleren van deelname aan het traject zonder bericht wordt 100 % van de kosten in rekening
gebracht.

– Bij annuleren therapie/coachingstraject of geagendeerde 1-1 sessie binnen coachingstracject, 24 uur
voor aanvang wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

– Bij annuleren therapie/coachingstracject of geagendeerde 1-1 sessie binnen coachingstraject zelf, 48
uur voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

– Bij annuleren therapie/coachingstracject of geagendeerde 1-1 sessie binnen coachingstraject, langer
dan 48 uur voor aanvang is opdrachtgever marloes.world niets verschuldigd.

– Bij annuleren therapie/coachingstraject na sessie 1 is opdrachtgever/client het volledige bedrag van het gehele therapie/coachingstraject verschuldigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

– MAEV Therapie & Coaching en eventuele ondersteunende derden tijdens groepswerk, zijn nimmer aansprakelijk
voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan
door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens MAEV Therapie & Coaching geleverde
zaken en/of diensten.

– Opdrachtgever/client draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van zijn / haar traject. Tevens
blijft opdrachtgever/cliënt verantwoordelijk voor wat er in en met hem / haar gebeurt en voor de besluiten
en de handelingen waartoe hij/zij komt als reactie op individuele therapie, coaching, groepssessies en/
of online afgenomen diensten.

– Daarnaast is MAEV Therapie & Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst
van de door haar geleverde diensten: op MAEV Therapie & Coaching rust terzake ook slechts
een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 7)

Artikel 11. Dossiervorming

– MAEV Therapie & Coaching houdt een dossier bij van aantekeningen en eventueel andere
relevante documenten betreffende losstaande 1-1 sessies therapie/coaching en trajecten therapie/
coaching, dat op verzoek ingezien kan worden.

– Het dossier wordt gesloten en vernietigd 20 jaar na de laatste afgesproken 1-1 sessie.

Artikel 12. Geheimhouding

MAEV Therapie & Coaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar
client is bekend geworden. MAEV Therapie & Coaching gaat zorgvuldig om met persoonlijke en
medische gegevens en de zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben. Een klein deel van de
gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat facturen opgesteld en verwerkt kunnen
worden.

Artikel 13 Verwerking persoonsgegevens

MAEV Therapie & Coaching verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever/cliënt in het kader
van haar dienstverlening. Nadere Informatie over verwerking van persoonsgegevens door MAEV Therapie & Coaching
te vinden in de privacyverklaring.

Artikel 14 Indienen klacht

MAEV Therapie & Coaching is voor psychodynamische Therapie/Coaching aangesloten als
aspirant Psychodynamisch Therapeut bij beroepsvereniging VBAG. Zie voor het indienen van een klacht:
https://vbag.nl/consument/klachten en geschillen.